Du er her: HomeHjemLokalrådVedtægter

Vedtægter

§ 1 Ide, mål, virke og hjemsted

Lokalrådet er en gruppe af borgere, foreninger og institutioner i Gestelev, Heden og Vantinge sogne.

Lokalrådet er uafhængigt af partipolitik.

Lokalrådet er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn kommune (FMK) og har hjemsted på formandens adresse.

Rådets formål er at varetage lokalsamfundets interesse, samt fremme en god udvikling i vores lokalområde.

Lokalrådet skal være et koordinerende og formidlende led, der kan støtte og fremme initiativer og ønsker fra området.

Lokalrådet indgår i arbejdet med udviklingsplaner og lokalplaner i samarbejde med FMK.

Lokalrådet varetager kontakten til andre lokalråd, Fynsland (Forum for lokalrådene i FMK) og Faaborg-Midtfyn Kommune (kommunalbestyrelsen og administrationen).

§ 2 Lokalrådets medlemmer og organisering
Stemmeberettigede og valgbare til lokalrådet er alle beboere, bosiddende i Gestelev, Heden og Vantinge Sogne, som er fyldt 18 år.

Lokalrådets sammensætning og valgmåde:

Lokalrådet består af 7 medlemmer:
1 medlem fra Gestelev Beboerforening
1 medlem fra Heden Beboerforening
1 medlem fra Vantinge Bylaug
1 medlem fra Heden-Vantinge skole / Børnehuset - en som skolebestyrelsen vælger 
3 medlemmer valgt blandt lokale beboere.

Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær (PR). Det tegnes af formanden og kassereren.

Lokalrådet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der indkaldes med mindst 7 dages varsel, samt angivelse af dagsorden.

Lokalrådet kan nedsætte stående eller ad hoc udvalg efter behov. Sekretæren fører en beslutningsprotokol.

§ 3 Fællesmøder og årsmøde
Det årlige beboermøde afholdes i januar-februar måned og indkaldes senest 14 dage før. Mødet afholdes på skift i Gestelev, Heden og Vantinge i nævnte rækkefølge.

Dagsorden for det årlige beboermøde i jan./ feb. :
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 
2. Formandens beretning
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
4. Indkommende forslag 
5. Drøftelse af det fremtidige arbejde
6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af 2 suppleanter og 2 revisorer
8. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest 31. december.

Lokalrådet afholder generalforsamling pg herudover 2 faste møder årligt. Sted og dato bekendtgøres i beboerbladet, på hjemmesiden og ved opslag i landsbyerne. Der kan indkaldes til ekstra møder efter behov.

§ 4 Økonomi, regnskab og revision
Lokalrådets virksomhed finansieres ved tilskud, frivillige bidrag og eventuelle aktiviteter.
Støttebreve kan også være en mulighed. Foreninger og institutioner kan eventuelle bidrage med et fast beløb. Foreningen kan ikke optage lån.

Regnskabet følger kalenderåret.

§ 5 Vedtægt og ophør
Hvis der efterfølgende bliver behov for ændringer i vedtægterne skal det fremgå af dagsordenen for fællesmødet/årsmødet.

Skriftlige ændringsforslag stiles til formanden. De kan kun gennemføres, hvis mere end 2/3 af deltagerne i et fællesmøde/årsmøde stemmer for.

Ved ophør overdrages eventuel formue til lokale foreninger efter aftale på fællesmødet.

Ovenstående vedtægt er godkendt på stiftende møde i Gestelev den 27. september 2006.

Senest opdateret: Lørdag, 25. februar 2012 13:24

På tapetet

Ingen begivenheder
August 2020
M T O T F L S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Gå til toppen